ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

ЮРИДИЧНІ ПІДСТАВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

Клініка сімейної медицини “Боцюн” (ФОП Ягмур Мохаммед Н.М.) надає послуги пацієнтам на підставі публічного договору, який регулює взаємовідносини, встановлює права та обов’язки сторін, описує гарантійні зобов’язання, тощо.

Публічний договір укладається на підставі статті 633 Цивільного кодексу України.

Це договір, в якому одна сторона – підприємець, взяла на себе обов’язок здійснювати надання послуг кожному, хто до неї звернеться. Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів, та підприємець не має права надавати переваги одному споживачеві перед іншим, або відмовитися від укладення публічного договору за наявності у нього можливостей надання споживачеві відповідних послуг.

Текст даного договору розміщено на сайті (див. нижче), а також у куточку споживача у приміщенні клініки за адресою м. Київ, вул. Петра Чаадаєва 2 В, прим. 102.

Звертаючись до клініки за отриманням послуг, пацієнт підтверджує, що ознайомлений з публічним договором про надання медичних послуг та додатками до нього, повністю розуміє інформацію, яка в них вміщена, акцептує договір.

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ

Фізична особа-підприємець Ягмур Мохаммед Н.М., в особі Ягмур Мохаммеда Н.М., що діє згідно виписки з ЄДРПОУ, (далі – Клініка) та фізична особа, яка звернулася до Клініки для отримання медичних послуг (далі – Пацієнт), в подальшому разом іменуються Сторони, а кожна окремо Сторона, уклали цей Публічний договір про надання медичних послуг (далі – Договір) про нижченаведене:

 1. Терміни, поняття та визначення

1.1.       В цьому Договорі нижченаведені терміни, поняття і визначення мають та вживаються у такому значенні:

1.1.1.  Медична послуга – певна дія або сукупність дій, які здійснюються медичними працівниками Клініки з метою діагностики, лікування, профілактики або реабілітації захворювань, патологій або станів Пацієнта.

1.1.2.  Пацієнт – фізична особа, яка звернулася до Клініки для отримання медичних послуг.

1.1.3.  Лікуючий лікар – лікар який надає медичні послуги Пацієнту в Клініці.

 1. Предмет договору

2.1.   Клініка в порядку та на умовах визначених цим Договором зобов’язується надати Пацієнту медичні послуги, передбачені Пайс-листом медичних послуг (Прайс-лист, розміщений на Інтернет-сайті Виконавця за адресою www.clinicbotsyun.com, у Google-акаунті  клініки та на ресепшині відділення клініки та у Додатку 1, що є невід’ємною частиною цього договору), на підставі усного або письмового звернення Пацієнта, а Пацієнт зобов’язується прийняти та оплатити надані медичні послуги.

2.2.  Медичні послуги надаються відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я та/або локальних протоколів медичної допомоги, затверджених у встановленому порядку.

2.3.   Місце надання медичних послуг:

2.3.1.    Відділення Клініки за адресою: м. Київ, вул. Петра Чаадаєва 2 В, прим. 102

2.4.  Відділення в якому надаються медичні послуги, визначається Клінікою із подальшим повідомленням Пацієнту.

2.5.  Надання медичних послуг здійснюється відповідно до Інформованої добровільної згоди Пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення, яка оформлюється у встановленій законодавством України формі перед наданням першої медичної послуги та перед наданням медичних послуг, перелік яких визначається Клінікою.

2.6.  Клініка не має права розголошувати третім особам інформацію про хворобу, медичне обстеження, огляд та їх результати, інтимну і сімейну сторони життя Пацієнта, яка стала відома Клініці у зв’язку із виконанням цього Договору, крім випадків, передбачених законодавством України, та іншими договорами, в тому числі добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я).

 1. Ціна договору та порядок здійснення оплати

3.1.   Ціна цього Договору визначається, як сума наданих Клінікою та прийнятих Пацієнтом медичних послуг.

3.2.   Вартість кожної медичної послуги визначається згідно Переліку медичних послуг (Додаток №1 до цього Договору, що є його невід’ ємною частиною) на дату надання Пацієнтом такої послуги.

3.3.    Оплата наданих медичних послуг здійснюється Пацієнтом в порядку та строки, визначені Клінікою одним із нижченаведених способів за вибором Пацієнта:

3.3.1.   Шляхом здійснення Пацієнтом оплати у готівковій формі в касу Клініки.

3.3.2.   Шляхом здійснення Пацієнтом платежу за допомогою банківського переказу на рахунок Клініки.

3.3.4.   Шляхом оплати через мережу Інтернет з використанням будь-яких платіжних сервісів за вибором пацієнта за допомогою яких, є можливість оплатити вартість послуг у національній валюті України.

3.4.     Пацієнту може надаватися знижка на вартість медичної послуги, розмір якої визначається у порядку, встановленому Клінікою.

 1. Порядок надання та приймання-передачі послуг

4.1.  Медичні послуги надаються медичними працівниками Клініки, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам відповідно до законодавства України.

4.2.   До початку надання медичних послуг Лікуючий лікар повідомляє Пацієнту перелік, склад та вартість всіх медичних послуг, надання яких Лікуючий лікар вважає доцільним, та в усній формі погоджує з Пацієнтом перелік та вартість всіх медичних послуг, які будуть надані Клінікою за призначенням цього Лікуючого лікаря.

4.3.   Медичні послуги надаються за попереднім записом, який здійснюється за телефоном та через інтернет. Надання медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках відсутності попереднього запису на цей час інших Пацієнтів. Дата та час надання кожної медичної послуги погоджується Клінікою та Пацієнтом в усній формі.

4.4.     Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Пацієнта до настання терміну надання такої послуги.

4.5.     Дату та час надання кожної медичної послуги може бути змінено з ініціативи Клініки, у разі:

4.5.1.  Якщо стан здоров’я Пацієнта перед початком надання медичної послуги унеможливлює її надання або значним чином збільшує ризики виникнення ускладнень, загрози життю чи здоров’ю Пацієнта або інших тяжких чи негативних наслідків.

4.5.2.   Виникнення обставин непереборної сили, які унеможливлюють надання медичної послуги Клінікою.

4.5.3.   Попередньо узгоджений час початку лікарського прийому може змінюватися з невеликим очікуванням у зв’язку з різною складністю патології і різною тривалістю прийому попередніх пацієнтів, який може перевищувати передбачуваний відрізок часу, виділеного на прийом.

4.6.   Наявність обставин, передбачених підпунктом 4.5.2. цього Договору, встановлюється Клінікою та повідомляється Пацієнту.

4.7.    Приймання-передача наданих медичних послуг здійснюється шляхом оформлення Акту приймання-передачі наданих медичних послуг (Додаток №2 до цього Договору, що є його невід’ємною частиною) (далі – Акт приймання- передачі), який складається Клінікою в двох примірниках та надається Пацієнту для підписання.

4.8.   Пацієнт зобов’язаний підписати обидва примірника Акту приймання-передачі або надати письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі.

4.9.    У разі якщо Пацієнт не надав письмову мотивовану відмову від підписання Акту приймання-передачі, медична послуга вважається належним чином наданою Клінікою та належним чином прийнята Пацієнтом.

4.10.   За наявності письмової мотивованої відмови від підписання Акту приймання- передачі, Клініка протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів розглядає таку відмову та в письмовій формі повідомляє Пацієнта про результати розгляду.

4.11.  Якщо Пацієнту надано Клінікою декілька медичних послуг, Клініка має право скласти один Акт приймання-передачі в двох примірниках, в якому зазначити весь перелік наданих медичних послуг.

4.12.     Пацієнт підтверджує, що Клінікою йому роз’яснено права та обов’язки, встановлені законодавством України.

 1. Якість послуг

5.1.   Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється у випадках, в порядку та в строки, що передбачені законодавством України.

5.2.     Якість наданих медичних послуг повинна відповідати вимогам законодавства України.

 1. 6.  Права та обов’язки Сторін

6.1.   Права Пацієнта:

6.1.1.    Отримати медичні послуги належної якості.

6.1.2.   Отримувати достовірну та повну інформацію про стан свого здоров’я, у тому числі ознайомлюватись з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я, які зберігаються у Клініці.

6.1.3.   Отримувати достовірну та повну інформацію про протипоказання, можливі ускладнення та ризики (в тому числі для життя та здоров’я), прогноз можливого розвитку захворювання при наданні медичних послуг.

6.1.4.  Вимагати заміни Лікуючого лікаря.

6.1.5.  Мати право на таємницю про стан свого здоров’я, факт звернення за медичною допомогою, діагноз, а також про відомості, одержані при його медичному обстеженні.

6.2.   Обов’язки Пацієнта:

6.2.1.    Неухильно дотримуватись усних чи письмових приписів і рекомендацій лікарів Клініки, в тому числі Плану лікування.

6.2.2.    Надавати оригінали чи копії документів, що містять інформацію про стан свого здоров’я, які необхідні Клініці для надання медичних послуг.

6.2.3.    Оплачувати вартість медичних послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

6.2.4.     Прибути в місце надання медичних послуг в дату та час надання медичних послуг, визначені відповідно до пункту 4.3. цього Договору.

6.2.5.     До початку надання медичних послуг повідомити Клініці весь перелік лікарських засобів, які застосовує Пацієнт, а також про всі відомі хвороби, вади, алергічні чи специфічні реакції на лікарські засоби і продукти харчування та іншу суттєву інформацію про стан свого здоров’я.

6.2.6.     У разі порушення або неможливості дотримання Пацієнтом Плану лікування, якщо такий надавався Пацієнту, повідомити про це Клініку.

6.2.7.      Повідомляти Клініку про покращення або погіршення самопочуття, появу або зникнення симптомів та іншу інформацію про зміни стану свого здоров’я протягом строку лікування.

6.2.8.     Пацієнт, який знаходиться в Клініці, повинен доброзичливо та з повагою ставитися до персоналу та відвідувачів, не поводити себе шумно, не дозволяти собі грубощів, нетактовності та будь-яких проявів агресії.

6.2.9.     Пацієнт повинен підтримувати чистоту у приміщенні Клініки, при несприятливих погодних умовах або за вимогою персоналу – одягнути одноразові бахіли, що надаються пацієнтам безкоштовно. З метою дотримання санітарно-гігієнічних умов, використання бахіл в кабінеті лікаря є обов’язковим.

6.2.10.      Пацієнтам, які з’явилися на прийом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, лікар має право відмовити у наданні послуг. За винятком можуть бути пацієнти відділів психіатрії та наркології.

6.2.11.   Заборонено займатись тютюнопалінням, вживанням спиртних напоїв в приміщеннях Клініки та на прилеглих територіях.

6.2.12.   Заборонено займатися будь-яким видом торгівлі або обміну.

6.2.13.   Заборонено мати при собі холодну та вогнепальну зброю, демонструвати її персоналу або оточуючим.

6.2.14.   Заборонено приводити або приносити до Клініки тварин, птахів.

6.3.    Права Клініки:

6.3.1.    Якщо інформація про хворобу Пацієнта може погіршити стан його здоров’я або зашкодити процесу лікування, Клініка має право надати неповну інформацію про стан здоров’я Пацієнта, обмежити можливість його ознайомлення з окремими медичними документами.

6.3.2.      Вести фото та/або відео фіксацію процесу надання медичних послуг та в подальшому використовувати знеособлені результати такої фіксації в рекламних, маркетингових, навчальних та інших цілях, що не суперечать законодавству України.

6.3.3.    В разі запізнення Пацієнта в односторонньому порядку змінити термін надання медичних послуг, визначений відповідно до пункту 4.3. цього Договору, або відмінити надання таких медичних послуг.

6.3.4.     Відмовитись від надання медичних послуг в разі порушення Пацієнтом умов цього Договору.

6.4.   Обов’язки Клініки:

6.4.1.   Надавати Пацієнту медичні послуги належної якості в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

6.4.2.   Використовувати лікарські засоби та вироби медичного призначення, дозволені для використання в України.

6.4.3.   Вести та зберігати медичну документацію і звітність відповідно до вимог законодавства України.

 1. Відповідальність Сторін

7.1.   В разі виявлення за результатами проведеної клініко-експертної оцінки недоліків (відхилень) якості медичної допомоги Клініка зобов’язується сплатити штраф у розмірі 50% (п’ятдесяти відсотків) від вартості неякісно наданих медичних послуг.

7.2.     В разі запізнення Пацієнта більше ніж на одну годину або, якщо Пацієнт не з’ явився в місці надання медичних послуг, в дату та час надання медичних послуг, визначених відповідно до пункту 4.3. цього Договору Пацієнт сплачує Клініці штраф в розмірі 30% (тридцяти) відсотків від вартості таких медичних послуг.

7.3.   Клініка не несе відповідальності у разі виникнення ускладнень у Пацієнта або за шкоду, заподіяну життю та здоров’ю Пацієнта в результаті:

–   невиконання Пацієнтом обов’язків, передбачених підпунктом 6.2.1. цього Договору, зокрема приписів і рекомендацій лікарів Клініки, Плану лікування, тощо;

–   неповідомлення Пацієнтом суттєвої інформації про стан свого здоров’я;

–   використання лікарських засобів та виробів медичного призначення неналежної якості або таких, що не призначені лікарями Клініки;

–   не повідомлення Пацієнтом інформації, передбаченої пунктом 6.2.7. цього Договору;

–   отримання медичної допомоги в інших закладах охорони здоров’я;

–   розвитку захворювань чи патологій, які не пов’язані з наданням медичних послуг за цим Договором.

7.4.       Клініка звільняється від відповідальності, якщо настання ускладнень відбулося не з вини Клініки (не пов’язано з якістю медичних послуг, що надається Пацієнту Клінікою).

 1. Обставини непереборної сили

8.1.     Клініка звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, зміна курсу іноземної валюти, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи, відсутність електричної енергії, перебої в постачанні природного газу або питної води, поломка обладнання або устаткування, тимчасова непрацездатність лікарів або іншого медичного персоналу Клініки, тощо).

8.2.       Пацієнт звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна, військові дії, громадські заворушення, страйк, терористичні дії або акти, антитерористичні операції, пожежі, удари блискавки, вибухи).

8.3.    Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону.

 1. Порядок вирішення спорів

9.1.    У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2.    У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до законодавства України.

 1. Строк дії Договору та інші умови

10.1.    Цей Договір є публічним Договором (публічною офертою) та містить всі істотні умови надання Клінікою медичних послуг, зазначених в Прайс-листі медичних послуг (Додаток №1 до цього Договору, що є його невід’ ємною частиною).

10.2.     Пацієнт усно або письмово звернувшись за отриманням медичних послуг до Клініки приймає (акцептує) всі умови цього Договору, а дата першого звернення за згодою Сторін вважається датою укладення цього Договору.

10.3.    Додатковим доказом укладення цього Договору може бути письмовий документ складений Клінікою, зокрема підписаний Пацієнтом.

10.4.   Цей Договір набирає чинності з дати укладення та діє безстроково.

10.5.   Умови цього Договору встановлюються однаковими для всіх Пацієнтів, крім тих, кому законодавством України надані відповідні пільги, в разі їх наявності.

10.6.    Клініка не має права відмовитися від укладення цього Договору за наявності у неї можливості (в тому числі технічної, кадрової, організаційної, тощо) надати Пацієнту медичні послуги.

10.7.    Дія Розділу 3, пунктів 6.2.3. та 7.2. цього Договору, а також інших умов цього Договору стосовно оплати медичних послуг не розповсюджується на випадки надання Пацієнтам медичних послуг, які оплачуються Клініці Страховиками відповідно до договорів добровільного медичного страхування (безперервного страхування здоров’я) або іншими третіми особами, відповідно до умов відповідних договорів.

10.8.    Зміни до цього Договору вносяться Клінікою в односторонньому порядку та оприлюднюються:

10.8.1.   На офіційному веб-сайті Клініки: https://clinicbotsyun.com

10.8.2.   На паперових носіях у відділеннях Клініки, вказаних в підпункті 2.3.1. цього Договору.

10.9.   В разі виявлення розбіжностей між умовами цього Договору, оприлюдненими на офіційному веб-сайті Клініки та на паперових носіях у відділеннях Клініки, пріоритет має примірник на паперових носіях.

10.10.      Цей Договір може бути розірваний у порядку та в спосіб, встановленими законодавством України.

10.11.      Акцептуючи цей Договір, Пацієнт дає згоду на обробку своїх персональних даних та внесення їх до локальної інформаційної системи Клініки  відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Акцептуючи цей Договір Сторони підтверджують, що вони повідомлені про свої права відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

 1. Додатки

11.1.   Невід’ємною частиною цього Договору є нижченаведені додатки:

Додаток №1 «Прайс-лист послуг»;

Додаток №2 «Акт приймання-передачі наданих медичних послуг».

 1. Реквізити Закладу охорони здоров’я

ФОП Ягмур Мохаммед Н.М.

03148, м. Київ, вул. Петра Чаадаєва 2 В, прим. 102

Код ЄДРПОУ № 3057625233

п/р № 26005052712054 в ФІЛІЯ “РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР” АТ КБ “ПРИВАТБАНК”, МФО 320649

Не є платником податку на прибуток.

Додаток 1.

Назва послуги Ціна, грн
Консультації для дорослих
Консультація акушера-гінеколога первинна 400
Консультація акушера-гінеколога повторна 300
Консультація ендокринолога первинна 400
Консультація ендокринолога повторна 300
Консультація невролога-вертебролога первинна 350
Консультація невролога-вертебролога повторна 250
Корекція схеми лікування безкоштовно
Консультації для дітей
Консультація педіатра первинна 400
Консультація педіатра повторна 300
Консультація алерголога 400
Консультація алерголога повторна 300
Консультація кардіоревматолога первинна 400
Консультація кардіоревматолога повторна 300
Консультація невролога первинна 400
Консультація невролога повторна 300
Корекція схеми лікування безкоштовно
Ультразвукова діагностика
УЗД знімок 20
Жіноче комплексне УЗД дослідження (щитоподібна залоза, органи черевної порожнини з нирками, молочні залози, органи малої миски) 900
Фолікулометрія 250
УЗД органів малої миски трансабдомінальне (гінекологічне) 300
УЗД органів малої миски трансвагінальне (гінекологічне) 350
Жіноче комплексне УЗД дослідження (щитоподібна залоза, молочні залози, органи малої миски) 700
УЗД органів позачеревного простору 350
УЗД нирок 230
УЗД нирок, сечоводів та сечового міхура 350
УЗД органів малої миски трансабдомінальне (урологічне) 350
УЗД передміхурової залози трансабдомінальне 300
УЗД передміхурової залози трансректальне 400
УЗД органів калитки 300
УЗД печінки 200
УЗД підшлункової залози 200
УЗД селезінки 200
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, селезінка, підшлункова залоза) 350
УЗД органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, селезінка, підшлункова залоза, нирки) 450
Ехокардіографія (ЕХО КГ) 500
УЗД доплерівське судин (артерій) кінцівок 450
УЗД доплерівське судин (вен) кінцівок 450
УЗД доплерівське судин голови та шиї 600
УЗД доплерівське судин шиї 400
УЗД м’яких тканин 350
УЗД молочних залоз 300
УЗД слинних залоз 250
УЗД регіональних лімфовузлів 250
УЗД  суглобу 500
УЗД суглобів (дрібних) 250
УЗД щитовидної залози 300
УЗД доплер органів черевної порожнини (печінка, жовчний міхур, селезінка) 400
УЗД нирок з допплерографіею 400
Чоловіче комплексне УЗД дослідження (щитоподібна залоза, органи черевної порожнини, нирки) 600
Чоловіче комплексне УЗД дослідження (щитоподібна залоза, органи черевної порожнини, нирки, органи калитки) 800
Функціональна діагностика
Електрокардіографія (ЕКГ) з описом 250
   Гінекологічні лікарські маніпуляції для дорослих
Встановлення вагінального тампону 100
Тампон з медикаментами 120
Виконання ін’єкції в шийку матки 100
Інстиляція цервікального каналу 100
Введення внутрішньоматкового контрацептиву (без вартості контрацептиву) 400
Вилучення внутришньоматкового контрацептиву 500
Хімічна коагуляція утворень слизової оболонки шийки матки 1500
Призначення схеми лікування гострого гінекологічного захворювання 300
Призначення схеми лікування хронічного гінекологічного захворювання 300
Призначення схеми лікування гормональних порушень, дисфункції яєчників, клімактеричних розладів 300
Призначення схеми лікування інфекцій, що передаються статевим шляхом (гінекологія) 350
Неврологічні та вертебрологічні  лікарські маніпуляції для дорослих
Паравертебральна блокада (без медикаментів) однорвазово 400
Параартикулярна блокада (без медикаментів) 400
Внутрішньом’язова  ін’єкція (без медикаментів) 60
Фармакопунктура 250
Паравертебральна блокада (без медикаментів) -курсове лікування (від 3х процедур) 300
Проба на лідокаін 30
Блокада корінцева (без медикаментів) 500
Мануальна корекція хребта 400
Сестринські маніпуляції
Вимірювання АТ 30
Внутрішньовенна ін’єкція 100
Внутрішньом’язова  ін’єкція 60
Виконання проби на чутливість до антибіотиків 60
Аналізи (повний прайс – у брошурі-додатку лаборатоії «Діла»)
Логопедія
Консультація логопеда (45 хв.) 450
Заняття з логопедом (45 хв.) 300
Лікувально-профілактичний масаж дорослий
Загальний масаж по маслу (100 хв.) 500
Масаж спини по маслу (50 хв.) 350
Масаж спини по меду (60 хв.) 400
Акупресура (все тіло, 120 хв.) 800
Акупресура (живіт, 90 хв.) 400
Масаж верхніх кінцівок (30 хв.) 250
Масаж нижніх кінцівок (40хв.) 350
Лікувально-профілактичний масаж верхньої кінцівки с зоною плечового суглобу (20 хв.) 200
Лікувально-профілактичний масаж нижньої кінцівки (20хв.) 200
Лікувально-профілактичний масаж грудної клітини (30 хв.) 250
Лікувально-профілактичний масаж дитячий
Загальний масаж по маслу (30/60 хв.) 250/350
Масаж спини по маслу (30 хв.) 200
Масаж верхніх кінцівок (20 хв.) 100
Масаж нижніх кінцівок (30хв.) 150
Лікувально-профілактичний масаж верхньої кінцівки с зоною плечового суглобу (15 хв.) 80
Лікувально-профілактичний масаж нижньої кінцівки (15хв.) 80
Лікувально-профілактичний масаж грудної клітини (20 хв.) 100
Антицелюлітні процедури
Загальний антицелюлітний масаж (100 хв.) 500
Антицелюлітний масаж 2 зони (70 хв.) 400
Антицелюлітний масаж 1 зона (40 хв.) 310
Медова пластика все тіло/+профільний препарат (120 хв.) 800
Медова пластика 2 зони/+профільний препарат (90 хв.) 550
Медова пластика 1 зона/+профільний препарат (60 хв.) 400
Антицелюлітний корсет Laboratoires Ineldea+масаж, 2 зони (90 хв.) 1100
Антицелюлітний корсет Laboratoires Ineldea+масаж, 1 зона (60 хв.) 900
Антицелюлітне обгортання Laboratoires Ineldea+масаж, 2 зони (120 хв.) 1500
Антицелюлітне обгортання Laboratoires Ineldea+масаж, 1 зона (90 хв.) 1250
Розслабляючий масаж
Загальний арома-релакс масаж (90 хв.) 600
Загальний класичний тайський сухий масаж (90 хв.) 500
Розслабляючий масаж ступней (40 хв.) 400
Берберське SPA
Пілінг «Бельді» (60 хв.) 600
Ритуал «Детокс+схуднення» (загальний масаж з оюгортанням на основі водоростей та гуссулу, 135 хв.) 1400
Ритуал «Відбілювання+релакс» (загальний масаж з обгортанням білою глиною та трояндою, 135 хв.) 1600
Ритуал «Детокс+ревіталізація» (загальний масаж з обгортанням на основі гассулу та трав, 135 хв.) 1300
Догляд за обличчям Nectarome
Пластичний масаж обличчя (90 хв.) 400/650
Очищаючий догляд на травах Eclat (90 хв.) 800
Зволожуючий/протизапальний догляд Argile (90 хв.) 950
Зволожуючий догляд Argana (90 хв.) 1200
Антивіковий догляд Nerola (90 хв.) 1300
Ревіталізуючий догляд Bahia (90 хв.) 850
Ревіталізуючий догляд Miel (90 хв.) 1100
Додаток 2.

 

Call Now Button